Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.komerc.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za

pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.komerc.pl  przez KOMERC Sp. z o.o. z

siedzibą przy ul. Okrzei 8, 59-225 Chojnów.

 1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 2. formularz internetowy
 3. b. e-mail: chmielecki@komerc.pl
 4. tel. 668 453 747
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej

www.sklep.komerc.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w

każdej chwili.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy;

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz przedsiębiorca na prawach

konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest: „osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio

     związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla

    niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przed z przedmiotu wykonywanej

    przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej

    Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”.

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. Regulamin – niniejszy dokument;
 3. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,

dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę

na stronie Sklepu internetowego;

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w

szczególności składać Zamówienia;

 1. Sprzedawca – KOMERC Sp. z o.o.
 2. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy

każdym z prezentowanych produktów;

 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 1. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz. U. 2014, Nr 827);

 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0

lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

 1. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 1. Zabrania się Klientowi w szczególności:
 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania,

 1. podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Usługi
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych

Usług polegających na:

 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 2. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie

Zamówienia w Sklepie,

 1. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze

Sprzedawcą,

 1. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie,

nr 24 poz. 83).

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24

godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną

mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

 1. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 2. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta

potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, nazwa firmy,

miejsce zamieszkania lub siedziby firmy oraz adres e-mail,

 1. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w

Sklepie,

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i

udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów,

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty

oraz informacje dostępne na stronie.

 1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

 1. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego

Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje

dotyczące:

 1. opisu przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów  wraz z podatkami, w tym

kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 1. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 2. wybranej metody i terminu płatności,
 3. wybranego sposobu dostawy,
 4. danych kontaktowych Klienta
 5. danych do faktury
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy”

oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia

umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie

Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 1. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie

Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 12 powyżej.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na

podany adres e-mail wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Dostawa
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

 1. W zależności od wagi przesyłki Sprzedawca przewiduje następujące formy dostawy

zamówionych Towarów:

– Przesyłka kurierska DPD lub RABEN,

 1. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia

umowy.

 1. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w

szczególności art. 556 oraz 5561 -5561 kc.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

 1. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 2. Przelew bankowy
 3. Przelewy 24
 4. Pobranie

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 2. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta lub

przedsiębiorcę na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej potwierdzenie

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta

jest wyłączone w przypadku:

 1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na

prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

 1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar  wyprodukowany według

specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;

 1. umowy, w której Produkty, po dostarczeniu, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu a w szczególności stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach

konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie

będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

 1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził

się je ponieść.

 1. Reklamacje dotyczące Towarów
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach

określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: KOMERC Sp. z o.o.,

 1. Okrzei 8, 59-225 Chojnów.
 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany

Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć

lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i

korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

KOMERC Sp. z o.o., ul. Okrzei 8, 59-225 Chojnów, na adres poczty elektronicznej:

komerc0@poczta.onet.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z

zawartej Umowy Sprzedaży.

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii

konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod

adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich        z usług Sklepu jest KOMERC Sp. z o.o., ul. Okrzei 8, 59-225 Chojnów, KRS 0000046727, NIP 694-000-77-51
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182) oraz akty wykonawcze do niej, art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 3. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „INFORMACJE” – „Klauzula informacyjna” i „Polityka prywatności”.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który

jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom

właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który

nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego,

zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy

ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Klient zostanie

poinformowany poprzez informacje umieszczone na stronie głównej Sklepu.

 

 Załącznik nr 1

 

                                                             FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

KOMERC Sp. z o.o.

 1. Okrzei 8

59-225 Chojnów

telefon: (+48) 76 81 87 419
fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ……………………………

– Imię i nazwisko konsumenta lub nazwa przedsiębiorcy na prawach konsumenta…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

– Nr rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych (podanie jest dobrowolne)

………………………………………………………………………………………………………….

Brak podania nr-u rachunku spowoduje wysłanie środków pieniężnych przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

……………………………                                              …………………………………………………………

Data                                                            Czytelny podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

(*) Niepotrzebne skreślić.