Koszyk
0,00 

Brak produktów w koszyku.

Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

1.  Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub 

     przedsiębiorca na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyny 

     poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego

     terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2.  Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru 

     oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.  Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

4.  Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez klienta 

     prześle na adres  jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o

     odstąpieniu od umowy.

5.  Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w przypadku:

 a. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został 

     poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 

     Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

 b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar  wyprodukowany według 

     specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 c. umowy, w której Produkty  po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi 

     rzeczami;

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

      niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 

      zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu a w szczególności stwierdzenia 

      charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie 

      później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

7.  Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

     oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci mu wszystkie dokonane przez niego 

     płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje

     zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, 

     chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie 

     będzie się wiązał dla klienta z żadnym kosztem.

8.  Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób 

     dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

     klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

9.  Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził 

     się je ponieść.