Koszyk
0,00 

Brak produktów w koszyku.

POLITYKA ZWROTÓW DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

Naszym priorytetem jest jak najszybsze i bezpieczne dostarczenie do Ciebie towaru. Jeżeli uznasz, że otrzymany towar nie spełnia Twoich oczekiwań i nie został uszkodzony, skontaktuj się z nami, spróbujemy Ci pomóc. Gwarantujemy dobre zakupy bez ryzyka.

Zgodnie z pkt-em VIII Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.komerc.plkonsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy wg poniższych zasad:

  • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
  • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez klienta

prześle na adres poczty elektronicznej klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku:

     – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

 umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar  wyprodukowany według

specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 umowy, w której Produkty, po dostarczeniu, zostają nierozłącznie połączone z innymi

rzeczami;

  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że

zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu a w szczególności stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

  • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje

zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,

chyba, że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie

będzie się wiązał dla klienta z żadnym kosztem.

  • Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  • Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził

się je ponieść.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

KOMERC Sp. z o.o.

ul. Okrzei 8

59-225 Chojnów

telefon: (+48) 76 81 87 419
fax: (+48) 76 81 87 419 w. 24

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  ……………………………

– Imię i nazwisko konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres …………………………………………………………………………………….………………………………………………………….

– Nr rachunku bankowego do zwrotu środków pieniężnych (podanie jest dobrowolne)

………………………………………………………………………………………………………….

Brak podania nr-u rachunku spowoduje wysłanie środków pieniężnych przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

Data ……………………………                                                ……………………………………………………………

                                                                         Czytelny podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

(*) Niepotrzebne skreślić